Make your own free website on Tripod.com
    + ประวัติของผ้าไทย
    + การทอผ้า
+ การทอผ้าฝ้าย
+ การทอผ้าไหมลายขิด
- วัสดุและอุปกรณ์ในการทอ
- กรรมวิธีในการทอ
- ลวดลาย
- สีสันของผ้า
- ประเภทของผ้า
    + การเลือกซื้อ
    + การดูแลรักษา
    -  แฟชั่นกับผ้าไทย

การทอผ้าไหมลายขิด

วัตถุ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการในการทอผ้าลายขิด

1.วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในการทอ ได้แก่ เส้นใยไหมพื้นเมือง หรือ ไหมพันธุ์ สีเคมี หรือ สีวิทยาศาสตร์และน้ำ
2.อุปกรณ์ในการย้อมสีไหม ได้แก่ หม้อฟอกไหม หม้อย้อมสี ไม้พาย เครื่องชั่งและเตา
3.เครื่องมือในการเตรียมเส้นไหม คือ หลอด ฟืม ใน หลา อัก กระสวย เล็ง ไม้สอด และตะกอลายขิด
4.วัสดุ อุปกรณ์ในการทอ ได้แก่ กี่พื้นเมือง หรือ กี่มือ ฟืม เขาหูก ไม้ ม้วนผ้า ไม้สำหรับนั่งเวลาทอ คาน เหยียบ คานแขวน กระสวย หลอดไหมพุ่ง เล็ง ไม้ลาย ไม้เก็บขิด อักหลา ไม้ตีขิด ตะกอเก็บลาย และตัว อย่างลายขิดที่ต้องการจะเก็บลาย

วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวนั้นหลายอย่างชาวบ้านจะทำเอง บางอย่างจะซื้อมาจากหมู่บ้านข้างเคียง เช่น เส้นไหมยืน โดยเฉพาะสีเคมี หรือ สีสังเคราะห์ที่ชาวบ้านทำเองไม่ได้


 

 

   


  
Copyrigth ©2002. All rights reserved. Designed by PooK